அரசியல் மற்றும் சமூக மாற்றத்திற்க்கான ”விதை” தமிழக இளைஞர்கள் மூலம் விதைக்கப்படுகிறது.

ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கையும் அதே நேரத்தில் அரசியலில் மாற்றமும் விரும்பும் இளைஞர்கள் இதில் பங்கு கொள்ள வரவேற்க்கப்படுகிறார்கள்.